Czym zajmuje się biuro rachunkowe i jak je wybrać?

0

Biura rachunkowe pomagają firmom i osobom prywatnym w zarządzaniu finansami. Firmy korzystające z usług biura mogą liczyć na prowadzenie księgowości, spraw kadrowo-płacowych oraz doradztwo podatkowe i gospodarcze. Zanim dokona się wyboru biura rachunkowego, warto sprawdzić, w jakich dokładnie aspektach można liczyć na jego wsparcie. Dobrze jest też poznać jego doświadczenie w obsłudze innych klientów.

Usługi świadczone przez biura rachunkowe według Polskiej Klasyfikacji Działalności

W Polskiej Klasyfikacji Działalności, systemie porządkującym rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe zostały sklasyfikowane pod numerem 69.20.Z. Do zadań podmiotów prowadzących taką działalność należą:

  • księgowanie transakcji gospodarczych na zlecenie,
  • sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów,
  • kontrola oraz weryfikacja poprawności tych sprawozdań i bilansów (prowadzone przez biegłych księgowych oraz biegłych rewidentów),
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących dochodów osób i firm w celach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe, a także reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

W praktyce firma, która nawiązuje współpracę z biurem rachunkowym, może liczyć przede wszystkim na: prowadzenie księgowości, obsługę kadrowo-płacową, a także doradztwo podatkowe i gospodarcze. Listę biur rachunkowych można znaleźć na stronie Panoramy Firm: http://panoramafirm.pl/biura_rachunkowe.

Outsourcing księgowy prowadzony przez biuro rachunkowe

Przedsiębiorstwa, które nie mają wewnętrznego działu księgowego, mogą nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Biuro rachunkowe zajmie się wówczas prowadzeniem ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencją księgową (między innymi ewidencją środków trwałych), obliczaniem wysokości podatków (podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT), przygotowywaniem deklaracji podatkowych i przekazywaniem ich do urzędu skarbowego. W zakres zadań biura na ogół wchodzi również sporządzanie zeznania rocznego.

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa w biurze rachunkowym

W biurze rachunkowym mogą być również realizowane procesy kadrowo-płacowe firmy. Biuro prowadzi dokumentację kadrową, przygotowuje umowy, na podstawie których osoby zatrudnione w firmie świadczą pracę, zgłasza pracowników do ZUS-u i rozlicza ich z urlopów oraz zwolnień lekarskich. Biuro rachunkowe często odpowiada również za wstępne i okresowe szkolenia BHP pracowników. Ponadto może ono przejąć na siebie także odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń i premii, przesyłanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego oraz sporządzanie dla pracowników zaświadczeń dotyczących ich zarobków, a także przygotowywanie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (na przykład PIT-11).

Konsulting biznesowy w biurze rachunkowym

Niektóre biura oferują klientom pomoc w założeniu i zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Doradzają im także później, na przykład w zakresie wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań, które zminimalizują konieczne do poniesienia nakłady finansowe. Porady te dotyczą na przykład wyboru najkorzystniejszego dla firmy sposobu opodatkowania. W biurze rachunkowym klient może zasięgnąć również porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a często też bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uprawnienia potrzebne do prowadzenia biura rachunkowego

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o rachunkowości działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogły wykonywać wyłącznie osoby posiadające certyfikat księgowego. Od 10 sierpnia 2014 roku, kiedy to nastąpiła deregulacja zawodu księgowego, taką działalność może prowadzić każdy przedsiębiorca, który:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie został skazany wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, skarbowe i inne określone w ustawie o rachunkowości,
  • ma ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Istotne jest, że aby móc prowadzić księgi rachunkowe, trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zanim powierzy się danemu przedsiębiorcy prowadzenie księgowości swojej firmy warto też sprawdzić, czy ma on ubezpieczenie OC. Za wszelkie uchybienia w zakresie księgowości odpowiada sam podatnik. Jeśli jednak błędy te wynikają z nieprawidłowej pracy biura rachunkowego, będzie on mógł ubiegać się o odszkodowanie z polisy biura.

Kompetencje pracowników jako jedno z kryteriów wyboru biura rachunkowego

Choć certyfikat księgowy nie jest obecnie wymagany do usługowego prowadzenia księgowości, warto zwrócić uwagę na inne kompetencje pracowników biura rachunkowego. Do takich kompetencji należą przede wszystkim wykształcenie tych osób oraz ich doświadczenie zawodowe. Warto wybierać takie biura, które obsługiwały albo obsługują inne firmy o podobnym profilu działalności, porównywalnej wielkości, prowadzące działalność na podobnym obszarze, o porównywalnych obrotach, przychodach i dochodach, zatrudniające podobną liczbę pracowników.

Warto uwzględnić sposób funkcjonowania biura oraz inne kwestie praktyczne

Dobrze jest wybrać takie biuro, z którym najłatwiej będzie się można skontaktować. Warto zatem wziąć pod uwagę formę kontaktu, jaką ono oferuje. Czy na przykład biuro dopuszcza wyłącznie kontakt telefoniczny, czy też możliwy jest kontakt e-mailowy, rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych i aplikacji mobilnych, wideokonferencje itp. Istotne mogą okazać się też godziny, w jakich pracuje dane biuro. Możliwe, że będziemy potrzebowali kiedyś istotnych informacji od osoby prowadzącej księgowość firmy poza standardowymi godzinami pracy, np. po godzinie 17. Dobrze mieć pewność, że w wyjątkowych przypadkach ktoś będzie mógł wówczas z nami porozmawiać. Inne ważne kwestie praktyczne, które warto uwzględnić przy wyborze biura rachunkowego, to również jego lokalizacja, dojazd do niego i dostępność miejsc parkingowych w jego okolicy.

Opinie klientów o biurze rachunkowym są ważne, ale nie należy ich przeceniać

Zanim podpisze się umowę z określonym biurem rachunkowym, warto jest również zapoznać się z opiniami jego dotychczasowych klientów. Najcenniejsze i najbardziej wiarygodne w tym przypadku będą oceny naszych znajomych, szczególnie jeśli prowadzą działalność w tej samej lub podobnej branży. Bardziej sceptycznie należy podchodzić do opinii zamieszczanych w Internecie. Warto mieć świadomość, że opinie negatywne mogą być pisane przez konkurencję lub osoby pozostające w konflikcie z osobą prowadzącą biuro. Opinie pozytywne bywają natomiast zamieszczane przez samego właściciela firmy, jego znajomych, a także wynajęte do tego celu firmy marketingowe.

Share.

About Author