Ile kosztuje gram złota?

0

Złoto to symbol bogactwa i prestiżu. Doskonały sposób na przechowanie wartości zgromadzonego majątku w niepewnych czasach. Aktywa, które coraz częściej stanowią element portfela inwestycyjnego. Co skłania inwestorów do inwestowania w złoto? Ile kosztuje gram złota i co wpływa na kształtowanie się cen szlachetnego kruszcu?

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto to inwestycja, która doskonale dywersyfikuje portfel inwestycyjny. Ze względu na fakt, że charakteryzuje się negatywną korelacją z innymi aktywami, pozwala redukować ryzyko i zmniejszać wrażliwość portfela na wahania koniunktury na rynkach finansowych. Jako ponadczasowa waluta, od stuleci cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i pożądaniem społeczeństwa. Nie zna granic i uważana jest za jedną z nielicznych walut ponadnarodowych. Stanowi ponadto fundament wielu inwestycji, jest środkiem przechowywania bogactwa oraz skutecznym sposobem międzypokoleniowego przekazywania rodzinnego majątku.

Stosunkowo wysokie ceny złota mogą zniechęcać inwestorów by go włączyć do swojego portfela inwestycyjnego, jednak i na to są pewne rozwiązania. Złoto można dziś kupić w dowolnej ilości, a sama inwestycja nie musi się wcale wiązać z jego fizycznym posiadaniem.

Sposoby inwestowania w złoto

Inwestycja w złoto wymaga od inwestora cierpliwości. Nie jest to bowiem najlepszy sposób na osiągnięcie dużych i szybkich zysków. Pomimo faktu, że złoto uważane jest za bezpieczną inwestycję, należy się liczyć z możliwym spadkiem jego ceny i tym samym stratą zainwestowanych pieniędzy. W długiej perspektywie czasu zakup kruszcu powinien być jednak bardzo dobrą decyzją inwestycyjną. Do podstawowych form inwestowania w złoto zalicza się:

  • Złoto w fizycznej postaci (sztabki, monety, biżuteria itp.);
  • Certyfikaty (papiery wartościowe stanowiące dowód własności złota w określonej ilości);
  • Fundusze (papiery wartościowe opierające swoją strategię inwestycyjną na złocie, akcjach kopalni złota, instrumentach pochodnych związanych z ceną kruszcu i innych aktywach tego typu);
  • Akcje kopalń złota (papiery wartościowe dokumentujące udział w kapitale własnym przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem złota);
  • Instrumenty pochodne (notowane na światowych giełdach kontrakty terminowe);
  • Produkty strukturyzowane (produkty przyjmujące zwykle formę obligacji lub lokat, których zyskowność uzależniona jest od wartości instrumentu bazowego – np. ceny złota).

Ile kosztuje gram złota?

Cena złota za gram zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego udzielenie odpowiedzi na postawione w temacie pytanie nie jest łatwe. Co więcej, jest ona uzależniona od wielu parametrów, w tym ścierających się ze sobą sił popytu i podaży. Szczególną rolę w wycenie złota odgrywa giełda londyńska i Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Metali Szlachetnych (LBMA). Cena złota w Londynie ustalana jest przez 13 akredytowanych przez LBMA banki i podawana do wiadomości publicznej dwa razy dziennie – o godzinie 11:30 i 16:00 czasu polskiego.

Od czego zależy cena złota?

Cena grama złota czy też cena całej sztabki warunkowana jest przez szereg czynników. Mowa tu zarówno o czynnikach fundamentalnych jak i analizie technicznej. Wpływ na cenę szlachetnego kruszcu mają m. in.:

  • Sytuacja geopolityczna

Zdecydowanie największy wpływ na cenę złota ma popyt na szlachetny kruszec. Ten jest w dużej mierze podyktowany obecną sytuacją geopolityczną. Rosnące zainteresowanie złotem obserwuje się w momencie upadków reżimów, konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych czy też zawirowań ekonomicznych (tj. krachów, kryzysów gospodarczych, upadków dużych instytucji finansowych itp.).

  • Kurs dolara amerykańskiego

Ceny złota pozostają w silnej korelacji z kursem USD, co wynika z faktu, iż cena złota kwotowana jest właśnie w dolarze amerykańskim. Zależność pomiędzy amerykańską walutą a złotem wskazuje, że umacnianie się dolara skutkuje spadkiem ceny złota.

  • Polityka monetarna Stanów Zjednoczonych

Kolejny istotny czynnik wpływający na cenę złota stanowi logiczną kontynuację poprzedniego punktu. Skoro wpływ na cenę złota ma wartość dolara, wszelkie działania Stanów Zjednoczonych w zakresie prowadzonej polityki monetarnej również będą miały wpływ na wycenę kruszcu.

  • Popyt jubilerski

Popyt jubilerski na złoto odpowiada za nieco ponad połowę globalnego popytu na cenę złota, więc stanowi on dość istotny czynnik wpływający na cenę złota. Wymienione powyżej czynniki nie stanowią naturalnie wszystkich, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się ceny złota, ale niewątpliwie zaliczają się do grona najważniejszych. Dodać można do nich jeszcze inflację (w obawie przed jej pojawieniem się, inwestorzy kierują się ku inwestycjom w złoto) oraz stopy procentowe (im niższe, tym zainteresowanie złotem większe). Warto również wspomnieć o popycie na złoto zgłaszanym przez Azję, gdyż to właśnie Chiny i Indie w ostatnich latach reprezentują ponad połowę globalnego popytu na złoto. Na polskim rynku wpływ na cenę złota mają dwa podstawowe czynniki: cena kruszcu w Londynie (tzw. London Gold Fixing), a także kurs dolara amerykańskiego względem złotówki.

Share.

About Author