Jednolity Plik Kontrolny – co należy o nim wiedzieć?

630

Jednolity plik kontrolny jest formułą przekazywania danych organom podatkowym, w określonym formacie elektronicznym. Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie oraz pogłębienie procesu kontroli podatkowej oraz – jeszcze przed kontrolą – identyfikacja głównych obszarów niezgodności raportowania podatkowego.

Wprowadzenie JPK w Polsce nastąpiło w lipcu 2016 roku. Od tego momentu tzw. duzi przedsiębiorcy muszą przekazywać określone dane organom podatkowym w elektronicznej formie. W tym celu muszą generować jednolity plik kontrolny. Polska stała się kolejnym krajem UE, który zdecydował się wprowadzenie JPK. Wcześniej obowiązek generowania plików JPK wprowadziły m.in. Austria, Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Słowenia, Portugalia czy Wielka Brytania.

Przekazywanie plików JPK

Firmy są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – do tego czasu mogą to robić fakultatywnie)

Natomiast co miesiąc przekazywana jest elektroniczna ewidencja zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Obowiązek generowania plików JPK obowiązuje:

 • duże firmy od 1 lipca 2016 roku
 • małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 roku
 • mikro przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku.

Struktury logiczne JPK

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem raportowania w formie JPK są zobowiązani do dostarczenia danych o rozliczeniach w sposób zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Jednolite pliki kontrolne zawierają 7 struktur, które obejmują najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

 • struktura 1 – księgi rachunkowe
 • struktura 2 – wyciąg bankowy
 • struktura 3 – magazyn
 • struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • struktura 5 – faktury VAT
 • struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • struktura 7 – ewidencja przychodów

Co grozi za niezłożenie JPK?

Niedopełnienie obowiązków związanych z jednolitym plikiem kontrolnym może być kwalifikowane jako czyn zabroniony na gruncie Kodeksu karnego skarbowego oraz wiązać się z możliwością nałożenia kary porządkowej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Nieudostępnienie JPK na żądanie upoważnionego organu może zostać potencjalnie uznane za:

 • utrudnianie kontroli, stanowiące przestępstwo opisane w art. 83 Kodeksu karnego skarbowego i podlegające karze grzywny (obecnie maksymalna grzywna wynosi 26,6 mln zł);
 • wadliwe prowadzenie ksiąg stanowiące przestępstwo opisane w art. 61 Kodeksu karnego skarbowego również podlegające karze grzywny;
 • nieprowadzenie ksiąg stanowiące przestępstwo opisane w art. 60 Kodeksu karnego skarbowego podlegające karze grzywny.

Ponadto, nieprzedstawienie w terminie JPK może zostać uznane za nieprzedstawienie w terminie ksiąg podatkowych, za które – zgodnie z art. 262 Ordynacji Podatkowej – może zostać nałożona na podatnika kara porządkowa w wysokości do 2.800 zł.

Więcej można dowiedzieć się tutaj na stronie EY https://jpk-okey.pl/ poświęconej zagadnieniom Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Share.

About Author